[Nhắc lại] Loan mà hồ sơ không nhập lên Appay trước đó thì sẽ không được tính hoa hồng

Nhằm đảm bảo tính chính xác khi đối soát doanh số tính hoa hồng cũng như kiểm soát rủi ro nợ xấu. Nay, APPAY nhắc lại:
Kể từ thứ Hai, ngày 24/06/2019 tất cả hồ sơ giải ngân mà không được nhập lên Appay trước đó sẽ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH PHÍ.

Không xét ngoại lệ tất cả các trường hợp, bao gồm:
– Quên nhập, nhập nhưng lỡ xoá
– Có nhập nhưng nhập sai CMND

Chú ý:

– Áp dụng cho tất cả dự án, bao gồm: FE NTB (PEGA), ROBO ($NAP), MCREDIT và EASY CREDIT
– Loan ROBO $Nap từ nay sẽ được nhập lên APPAY mà không bị kiểm tra lọc trùng. APPAY sẽ dựa vào mã Hợp đồng (Contract number) để trả kết quả. Nên đòi hỏi phải cập nhật thông tin này lên APPAY sau khi xử lý bán hoàn tất trên $nap.

Như hướng dẫn dưới:

– 2 Tấm hình “Thông tin đề nghị vay” “Thông tin khoản vay”. Theo mẫu bên dưới: