[ Nhắc lại ] Danh sách bán sản phẩm Utility Surrogate – Tháng 12 2018

Phòng Đào Tạo xin nhắc lại danh sách bán sản phẩm  Utility Surrogate.

Điều kiện: Áp dụng cho 50% nhân viên kinh doanh có tỉ lệ % Del30@MOB4 tốt nhất. 

Danh sách nhân viên đủ điều kiện chạy bán sản phẩm Utility Surrogate xem tại đây.

Danh sách sản phẩm:

SCHEMEID           SCHEMEDESC

7014       FC PL UP UTILITY SUR WT-932

7016       FC PL UP UTILITY SUR CT-933

7018       FC PL UP UTILITY SUR INT-93

Anh/Chị vui lòng cập nhật thông tin.