[Nhắc lại] Chính sách chuyên viên phát triển Điểm Liên Kết ngày 03/10/2019

Appay xin NHẮC LẠI việc áp dụng chính sách NDE_CC được ban hành ngày 03/10/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/10/2019 như sau:

  1. Chính sách này thay thế toàn bộ cho chính sách NDE trước đây.
  2. Toàn bộ NDE đang hưởng chính sách cũ sẽ chuyển sang NDE_CC từ ngày 01/10/2019. (quy định về chuyển vị trí theo thông báo của P. Hỗ trợ kinh doanh bên dưới)
  3. Lương KPI và hoa hồng của NDE áp dụng theo chính sách mới
  4. Riêng đối với tháng 10/2019, do lỗi kỹ thuật nên công ty duyệt giảm chỉ tiêu để được hưởng chính sách NDE_CC xuống còn 30M/tháng. Các chỉ tiêu KPI & chính sách hoa hồng không thay đổi

Vui lòng bấm vào đây để xem chính sách http://bit.ly/2o41lMj