Lưu ý quan trọng khi check-in Điểm Liên Kết

Appay gửi lưu ý quan trọng khi check-in Điểm Liên Kết, lưu ý này ảnh hưởng trực tiếp đến việc check-in điểm thành công của NDE.

Khi tiến hành check-in điểm liên kết trên Appay, NDE phải đi đến trang Hoàn Tất cuối cùng và bấm HOÀN TẤT, nếu thoát ra giữa chừng hoặc chưa đi đến trang này đồng nghĩa với việc chưa check-in điểm thành công mặc dù đã cài Ví và tạo Gian Hàng trên Smartpay.

Thao tác chi tiết như sau: