[Lưu ý] Hệ thống FE CPS bị lỗi với hệ điều hành IOS- IT đã chỉnh xong

Hiện tại IT đã fix được lỗi không đăng nhập CPS bằng thiết bị IOS. Để tiếp tục sử dụng CPS, user làm theo hướng dẫn sau:

  • Nếu user có thể đăng nhập bằng app CPS cũ, thì có thể đăng nhập và thao tác bình thường.
  • Nếu user không đăng nhập được bằng app CPS cũ và chưa remove app khỏi thiết bị, vui lòng sử dụng đường dẫn https://fecps.fecredit.com.vn/web/download.php để cài đặt ( cài đè lên, không cần remove app cũ trước, để giữ lại thông tin hồ sơ cũ
  • Trường hợp user đã remove app, sau khi cài đặt app CPS mới vui lòng gửi thông tin tài khoản đăng nhập + số IMEI như quy trình tạo user CPS . IT sẽ hỗ trợ map IMEI mới cho các trường hợp này.