Lưu ý giấy tờ hồ sơ MCredit

Phòng đào tạo lưu ý anh/chị một số điểm trong việc cung cấp hồ sơ giấy tờ sản phẩm MCredit

  1. Chấp thuận sổ hộ khẩu cũ được cấp trước năm 2008 không có số trang đối với một số tỉnh: Hải Phòng, Bình Phước, Long An”. Các tỉnh còn lại, yêu cầu cung cấp giấy xác nhận hộ khẩu.
  2. Đơn Đề Nghị Vay Vốn mẫu mới yêu cầu phải có chữ ký nháy trên trang không có chữ ký khách hàng.

Anh/chị cập nhật thông tin.