XE MÁY CHÁY NỔ TỪ 60% ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THẾ NÀO KHI MUA BẢO HIỂM XE CHÁY NỔ XE MÁY?

Công ty BH bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do hỏa hoạn, cháy, nổ như sau :
● Hỏa hoạn, cháy nổ dẫn đến tổn thất từ 60% trở lên sẽ được bồi thường toàn bộ giá trị xe
● Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường của PTI không vượt quá số tiền bảo hiểm hoặc giá trị bảo hiểm đã ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm.