Kết quả thi đua Thánh TSA tuần 3

Tuần thứ 3 đã trôi qua một cách nhẹ nhàng và Appay xin công bố danh sách các bạn TSA đã chiến thắng của cuộc thi Thánh TSA.

Tuần 3: Từ ngày 20/04 – 26/04

Thánh Gọi

Thánh Chốt

Giải thưởng sẽ được trả vào ví Appay.

Xem nội dung chương trình thi đua tại đây.