Hướng dẫn tải Appay

Bước 1:

Vào cửa hàng ứng dụng App Store với iPhone hoặc Google Play đối với máy Android

Bước 2:

Nhập kí tự “Appay” và bấm cài đặt.

Hoặc bấm tải xuống từ link dưới đây


Tải xuống Appay

Đăng ký tài khoản

Bước 1:

Vào cửa hàng ứng dụng App Store với iPhone hoặc Google Play đối với máy Android

Bước 2:

Nhập kí tự “Appay” và bấm cài đặt.

Hoặc bấm tải xuống từ link dưới đây


Tải xuống Appay

Giới thiệu người dùng

Bước 1:

Vào cửa hàng ứng dụng App Store với iPhone hoặc Google Play đối với máy Android

Bước 2:

Nhập kí tự “Appay” và bấm cài đặt.

Hoặc bấm tải xuống từ link dưới đây


Tải xuống Appay