Giao diện đơn giản-slider 3

3

Kiến thức

Như một thư viện điện tử, tổng hợp các thông tin quan trọng về APPAY và kiến thức có ích cho nghiệp vụ của người dùng.

Thông báo

Hòm thư lưu trữ các thông báo quan trọng liên quan đến nghiệp vụ người dùng và các tin tức khuyến mãi.