Điều chỉnh tỉ trọng qui đổi sản phẩm Kim An

Bp.Chính sách bán hàng Digipay thông báo điều chỉnh tỉ trọng qui đổi ra Loans PL của sản phẩm Kim An kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 như sau:

Nội dung điều chỉnh Hiện tại Điều chỉnh từ 01/11/2020
Tỉ trọng qui đổi sản phẩm 1.25 1.0

Trong quá trình hoạt động, nếu có thắc mắc về chính sách hoa hồng vui lòng liên hệ: chinhsach@digitel.vn