Điều chỉnh chính sách Điểm Liên Kết Digipay

Phòng Hỗ Trợ Kinh Doanh Appay xin thông báo:

  • Bổ sung, điều chỉnh nội dung trong CHÍNH SÁCH CHUYÊN VIÊN ĐIỂM BÁN HÀNG đã ban hành ngày 01/06/2019 mã số 050619/TB_CS_TC.
  • Áp dụng chính sách mới ban hành ngày 01/08/2019 số 090819/TB_CS_TC.

Những điểm thay đổi:

1_ Thay đổi tên gọi:

Tên cũ Tên mới
NDE NDE
NDE FIX  NDE CV

2_Thay đổi điều kiện thăng tiến:

Chính sách trước ngày 1/8:

  • 6 loan x 5 tháng hoặc 10 loan x 3 tháng.
  • MOB1 < 3%

Chính sách sau ngày 1/8:

  • 8 loan x 3 tháng
  • FPD < 1.5%

Ghi chú: Loan qui đổi.

3_Điều kiện ký HĐLĐ:

Chính sách trước ngày 1/8: đạt đủ điều kiện vào vị trí NDE FIX.

Chính sách sau ngày 1/8: Đạt đủ điều kiện vào vị trí NDE CV và duy trì ở vị trí này > = 3 tháng.

4_Chỉ tiêu duy trì chính sách NDE:

Chính sách trước ngày 1/8: không qui định.

Chính sách sau ngày 1/8: NDE sau 3 tháng phải có doanh số tối thiểu 3 loan, nếu không đạt sẽ thuyên chuyển qua mô hình Appay vị trí DSA.

5_Chính sách hoa hồng áp dụng khi không đạt lương KPI:

Chính sách trước ngày 1/8: 700.000 đ/loan qui đổi.

Chính sách sau ngày 1/8: hoa hồng theo lũy tiến.

> 0  – 5:   700.000 đ

> 5 – 9:    900.000 đ

> 9:          950.000 đ

Nội dung chi tiết Anh/Chị vui lòng xem trong file tại đây.

Anh/Chị cấp quản lý nắm thông tin và truyền thông đến với nhân viên.

Các thắc mắc (nếu có) liên quan đến nội dung này vui lòng phản hồi về hộp mail: phongkinhdoanhappay@digitel.vn