Danh sách sales không được bán sản phẩm LG DSA-DGT – Tháng 2

FE gởi đến anh/chị danh sách các bạn sales không đủ điều kiện bán sản phẩm LGDSA trong tháng 02.2019 theo như thông báo ngày 01.11.2018.

Anh/chị vui lòng cập nhật thông tin.

Danh sách nhân viên không được bán sản phẩm LG DSA Tháng 2: Xem tại đây

Trân trọng !