Đăng ký cấp code OCB, EVN ngay hôm nay để nhận lead được cộng gộp KPI

Telesales của Digipay sẽ gửi khách hàng cần lấy hồ sơ của OCB và EasyCredit (EVN) sớm cho các Courier đã cấp code. Không yêu cầu sales phải kiếm khách hàng. Hãy đăng ký để thêm KPI cộng gộp, tăng thu nhập, và tránh rớt hạng. Chi tiết xem thông báo đính kèm