Cơ cấu lại chính sách Loan Courier FE Inhouse

Theo cơ cấu lại chính sách cho courier FE chạy APPAY. APPAY thay đối chính sách mới, sẽ áp dụng từ 01/09/2018.

Dưới 10 Loan/ Tháng: 50k/ Loan.

Từ 10 đến dưới 30 Loan: 80k/ Loan.

Từ 30 Loan trở lên: 100k / Loan.

Trả thêm: Đối vớ các Loan từ 40 trở đi sẽ trả thêm 50k/ loan.

Chú ý:

  • Các loan không thẩm định tại nhà, mặc định thêm 50k so với CS trên.
  • Loan chỉ tính Loan của nghiệp vu Courier.
  • Loan có quy đổi sản phẩm