Cập nhật danh sách nhân viên đủ điều kiện bán sản phẩm EVN Express, Sur Ins Express và CAT Express Tháng 12/2018_DGT

FEC xin thông báo danh sách nhân viên đủ điều kiện bán sản phẩm EVN EXPRESS, Insurance Express và CAT EXPRESS tháng 12/2018.

 

  • Điều kiện nhân viên bán hàng bán sản phẩm EVN EXPRESS như sau: Top 80% Sales có tỷ lệ DEL30+MOB4 tốt nhất.
  • Điều kiện nhân viên bán hàng bán sản phẩm Insurance Express như sau: DEL30@MOB4+ <=4%.
  • Điều kiện nhân viên bán hàng bán sản phẩm CAT EXPRESS như sau: Top 30% Sales Agents có kết quả %del30+mob4 tốt nhất.

 

Danh sách nhân viên bán sản phẩm EVN EXPRESS: Xem tại đây

Danh sách nhân viên bán sản phẩm INSURANCE EXPRESS: Xem tại đây

Danh sách nhân viên bán sản phẩm CAT EXPRESS: Xem tại đây

 

Xin trân trọng thông báo.