Tìm hiểu bảo hiểm tai nạn

I. Bảo hiểm tai nạn là gì ?

Bảo hiểm tai nạn là loại hình mà đối tượng bảo hiểm là sức khỏe và tính mạng con người. Bảo hiểm này sẽ bao gồm chi phí điều trị khẩn cấp, khám sức khoẻ, chi phí điều trị nội trú tại viện và các chi phí khác nữa như chi phí về chỗ ở và đi lại

II. Chương trình bảo hiểm có trên Appay